TIN TỨC & SỰ KIỆN
HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA, NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ BÌNH THUẬN 10/10: CHUYỂN ĐỔI SỐ VÌ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN! (10-10-2022)

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại. Chuyển đổi số không đơn giản chỉ là quá trình số hóa và nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ thông tin mà là việc ứng dụng công nghệ số để thay đổi cách thức vận hành, là việc tư duy lại cách thức tổ chức, sử dụng dữ liệu và quy trình.

Có thể nói chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra nhiều thách thức, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của các quốc gia trên toàn thế giới.

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030. Theo đó, mục tiêu đặt ra là Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Có thể nói năm 2020 là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, là năm tuyên ngôn về chuyển đổi số; năm 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số; năm 2022 và những năm tiếp theo sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành, mọi cấp, trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện.

Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới, ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với mục đích đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Không đứng ngoài guồng quay chuyển đổi số trên cả nước, Bình Thuận đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1282/KH-UBND ngày 4/5/2022 của UBND tỉnh với quyết tâm chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Để hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cần phải có sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, đặc biệt sự tham gia của người dân là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự thành công của chuyển đổi số. Vì xét cho cùng, chuyển đổi số là phục vụ người dân; mỗi người dân trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công.

Và Ngày Chuyển đổi số Bình Thuận 10/10 hằng năm ra đời theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia của tỉnh, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của người dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Theo đó, UBND tỉnh đã phát động đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên môi trường số với nhiều hình thức phong phú nhằm giúp nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của địa phương, của quốc gia; đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển.

Và chúng ta tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân thì trong thời gian tới Bình Thuận sẽ chuyển đổi số thành công với mục tiêu chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Theo: https://baobinhthuan.com.vn/




  CÁC TIN TỨC KHÁC:



 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
248

Lượt truy cập:
6556890
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn