PHÒNG TỔ CHỨC - TỔNG HỢP
Phòng Tổ chức - Tổng hợp


I. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng:

1. Công tác tổ chức, nhân sự; chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ.
2. Công tác pháp chế.
3. Công tác thi đua - khen thưởng; kỷ luật.
4. Công tác tổng hợp, báo cáo.
5. Các mảng công tác chuyên đề. 
 
II. Nhiệm vụ:
 
1. Công tác tổ chức, nhân sự; chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ
1.1. Căn cứ vào chỉ tiêu được giao hàng năm, tham mưu Hiệu trưởng lập kế hoạch về lao động và biên chế; nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển, đề xuất việc sắp xếp tổ chức bộ máy và điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường;
1.2. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ viên chức, người lao động phù hợp với yêu cầu phát triển và xây dựng trường;
1.3. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định trong trường cho phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển trường trong từng giai đoạn;
1.4. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động: Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng; nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức; nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; các chế độ về phụ cấp theo quy định; trợ cấp khó khăn; các chế độ bảo hiểm. Triển khai, theo dõi chế độ nghỉ hàng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương,... đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường;
1.5. Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá viên chức, người lao động hàng năm. Quản lý và công khai kết quả kê khai thu nhập, tài sản hàng năm của công chức, viên chức quản lý theo quy định của pháp luật;
1.6. Tham gia đề xuất, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ tự tạo của trường;
1.7. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của viên chức, người lao động để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức học tập nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;
1.8. Quản lý lực lượng viên chức, người lao động trong độ tuổi tự vệ, phối hợp phân công, điều động viên chức, người lao động tham gia trực lễ, tết, các đợt trực tự vệ theo yêu cầu.
 
2. Công tác pháp chế:
2.1. Tham mưu Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của trường, bảo đảm cho trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế;
2.2. Giúp Hiệu trưởng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trường, của viên chức, người lao động trong trường;
2.3. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật;
2.4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, của trường cho viên chức, người lao động; phối hợp với các đơn vị thuộc Trường kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm;
2.5. Xây dựng môi trường sư phạm trong viên chức, người lao động toàn trường;
2.6. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với những văn bản do các đơn vị khác trong trường soạn thảo (trừ vấn đề thể thức và thủ tục).
 
3. Công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật viên chức, người lao động
3.1. Tham mưu và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động;
3.2. Tham mưu xét duyệt, bình chọn các danh hiệu, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hàng năm; đánh giá chuẩn giảng viên, giáo viên dạy nghề theo quy định.
 
4. Công tác tổng hợp, báo cáo
4.1. Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của trường theo định kỳ và đột xuất;
4.2. Thực hiện việc lập sổ, lưu trữ và ghi chép biên bản các cuộc họp cấp trường;
4.3. Soạn thảo các loại văn bản của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
 
5. Các mảng công tác chuyên đề
Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quy chế dân chủ cơ sở; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các chuyên đề không thuộc chức năng của các đơn vị khác;
 
6. Thường trực các Hội đồng tuyển dụng, lương, phụ cấp, kỷ luật, Thi đua-khen thưởng của trường.
 
7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao. Báo cáo theo quy định chung.
 
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 
III. Đội ngũ CB-VC :
 
TT
Họ và Tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
1
 
Trương Quốc Tuấn
Trưởng phòng
0919408358
2 Nguyễn Xuân Thủy
Phó trưởng phòng 0919011680 nxthuy@dnbt.edu.vn
3
Lê Thị Nhung
Chuyên viên
0937696269
4 Lê Thị Như Ý Chuyên viên 0944388883 ltny@dnbt.ed.vn
 
IV. Liên hệ:
Số điện thoại: 0252.3939045 - 0252.3835084 (113)

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


 I. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng:

1. Công tác quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện phát triển các bậc, các hệ và loại hình đào tạo của trường;

2. Công tác khảo thí;

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ, sáng kiến kinh nghiệm.

 II. Nhiệm vụ:

 1. Quản lý đào tạo:

1.1. Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn và ngắn hạn của trường. Đánh giá tính phù hợp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu của người sử dụng lao động để có cơ sở điều chỉnh, đổi mới công tác đào tạo. Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

1.2. Lập, đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh. Tổ chức tuyển sinh các hệ từ khâu xây dựng kế hoạch đến tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển;

1.3. Lập kế hoạch và phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề. Phối hợp với các khoa, bộ môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy. Theo dõi và đề xuất giải quyết các điều kiện phục vụ cho tiến trình đổi mới, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao;

1.4. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đánh giá chuẩn giáo viên dạy nghề theo quy định. Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội giảng, đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên. Đề xuất hướng giải quyết với Hiệu trưởng nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập của các hệ đào tạo trong toàn trường;

1.5. Quản lý và thực hiện tiến độ kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ và năm học. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý hiệu quả các phòng học, xưởng thực hành và giảng đường;

1.6. Quản lý và lưu trữ hồ sơ HS-SV, điểm thi, bài thi tuyển sinh, bài thi tốt nghiệp, bài thi xét chuyên ngành theo các quy định. Phối hợp thống kê, cập nhật danh sách HS-SV tăng, giảm hàng tháng, hàng quý và hàng năm; phối hợp nhận xét, đánh giá HS-SV;

1.7. Tổ chức quản lý kết quả học tập và cấp phát chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo qui chế của Bộ và quy định của trường;

1.8. Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

1.9. Tổ chức và quản lý công tác phát triển chương trình đào tạo; thiết kế thẩm định các chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, ... phục vụ công tác giảng dạy, học tập.

 

2. Công tác khảo thí:

2.1. Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa theo đúng các quy chế và quy định;

2.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức làm các loại đề thi và hình thức thi các môn học/mô đun;  

2.3. Phối hợp với các khoa đào tạo, các Ban chuyên môn xây dựng hệ thống Ngân hàng đề thi cho từng môn học, cải tiến và phát triển các phương thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá và chất lượng đào tạo;

2.4. Tham gia tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi - kiểm tra đánh giá cho các đơn vị; xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa;

2.5. Thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến các kỳ thi bảo đảm chất lượng và tiết kiệm;

2.6. Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi; tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giáo viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của HS-SV; 

2.7. Giám sát, kiểm tra công tác tổ chức thi, kiểm tra và chấm thi, kiểm tra kết thúc các môn học và lưu trữ kết quả thi đối với các khoa.

 

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ

3.1. Chủ trì xúc tiến hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ, đúc kết sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật hằng năm phục vụ công tác quản lý và đào tạo trong trường, sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; phối hợp với các bộ phận tổ chức nghiệm thu, thẩm định và đề xuất hướng phổ biến, áp dụng, sử dụng các công trình, đề tài, nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, giải pháp;
3.2. Tổ chức phát động, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đơn vị, viên chức, người lao động, HS-SV tham gia nghiên cứu khoa học-công nghệ, đúc kết sáng kiến kinh nghiệm; tham mưu cho Hội đồng khoa học xét duyệt các công trình, đề tài, sáng kiến, giải pháp, nghiên cứu khoa học;
3.3. Là đầu mối giữa nhà trường với các cơ quan, tổ chức khoa học-công nghệ ngoài trường, các đơn vị trường học khác trong việc thiết lập quan hệ, đặt hàng và nhận đặt hàng về nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tiễn, thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội; trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học-công nghệ giữa nhà trường với đối tác bên ngoài để chuyển giao công nghệ cùng phát triển;
3.4. Khai thác nguồn tài liệu hợp pháp phục vụ công tác giảng dạy; chủ trì biên tập, in ấn và phát hành các tập san, kỷ yếu về nghiên cứu khoa học;
3.5. Tổ chức và quản lý công tác biên soạn, biên dịch và thẩm định tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học;
3.6. Tổ chức triển khai và quản lý việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật hàng năm (theo năm học hoặc theo năm) cho công chức, viên chức, người lao động trong trường;
3.7. Đề xuất các biện pháp khuyến khích hoạt động nghiên cứu; tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, sáng kiến trong phạm vi trường;

 

4. Các nhiệm vụ khác:

4.1.Tổ chức thực hiện và quản lý việc liên kết, hợp tác đào tạo đối với các cơ sở đào tạo theo chủ trương;

4.2. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn... liên quan đến công tác đào tạo. Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho HS-SV thuộc thẩm quyền của đơn vị;

4.3. Đối chiếu xác nhận giờ giảng cho các khoa, các bộ môn của giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng;

4.4. Thường trực Hội đồng: Tuyển sinh, tốt nghiệp; biên soạn, thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu học tập; xét lên lớp, ngừng học, thôi học và khoa học-công nghệ;

4.5. Đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng và mở rộng quan hệ với các cơ quan đơn vị bên ngoài về công tác đào tạo;

4.6. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và phục vụ các hội nghị, lễ hội thuộc lĩnh vực đào tạo trong trường. Tổ chức thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường;

4.7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao; thực hiện công tác tổng hợp báo cáo thuộc lĩnh vực đào tạo và báo cáo theo quy định chung;

4.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến lĩnh vực Đào tạo và các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. Đội ngũ CB-VC :

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng phòng

0944222411

ndkhoa@dnbt.edu.vn

2

Huỳnh Thị Ngọc Thu

Chuyên viên

0948821883

htnthu@dnbt.edu.vn

3

Trương Sanh Trung

Chuyên viên

0982244404

tstrung@dnbt.edu.vn

4

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Chuyên viên

01677449928

ntnthuy@dnbt.edu.vn

5

Châu Thị Bảo Yến

Cán sự

0944746346

ctbyen@dnbt.edu.vn

6

Nguyễn Thị Hoài Như

Chuyên viên

01286805686

nthnhu@dnbt.edu.vn

7

Hoàng Đức Anh

Chuyên viên

0904817613

hdanh@dnbt.edu.vn

IV. Liên hệ: 

Số điện thoại: 0252.3835084 (112) - 0252.3835323

Email: dt@dnbt.edu.vn

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
54

Lượt truy cập:
3446719
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn