PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


I. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về:
 
1. Công tác kiểm định, đánh giá kỹ năng nghề.
2. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.
3. Công tác thanh tra đào tạo.
 
II. Nhiệm vụ:
 
1. Công tác kiểm định, đánh giá kỹ năng nghề
1.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đánh giá, tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hằng năm tại các đơn vị và trong phạm vi toàn trường;
1.2. Xây dựng các quy trình về đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng;
1.3. Giám sát các hoạt động đào tạo nghề của trường theo đúng quy định của pháp luật về kiểm định chất lượng;
1.4. Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy về đảm bảo chất lượng trong trường, xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng đào tạo; thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Nhà nước và quốc tế;
1.5. Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định, tiến tới áp dụng các tiêu chí kiểm định của nước ngoài, chuẩn bị các điều kiện hội nhập quốc tế trong công tác kiểm định và đánh giá;
1.6. Tham mưu các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định theo quy định;
1.7. Thực hiện khảo sát ý kiến của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo của nhà trường; xử lý, phân tích dữ liệu thu được và đưa ra các đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo;
1.8. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, đề ra lộ trình cho công tác đảm bảo chất lượng, xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong toàn trường;
1.9. Tổ chức tập huấn cho viên chức, người lao động trong trường về công tác kiểm định chất lượng;
1.10. Tổ chức, triển khai các hội thảo, hội thi tay nghề, công tác đánh giá kỹ năng tay nghề đối với giáo viên và học sinh, sinh viên.
 
2. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế
2.1. Xây dựng phương hướng, nội dung, kế hoạch phát triển, hợp tác với các tổ chức cơ sở đào tạo, quốc tế và quảng bá hình ảnh nhà trường theo định hướng chiến lược của nhà trường; theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ các hoạt động hợp tác quốc tế của trường;
2.2. Phối hợp các đơn vị xây dựng các chương trình, dự án hợp tác, tổ chức ký kết các văn bản hợp tác, bản ghi nhớ, giao ước hợp tác quốc tế; làm thủ tục mời và tiếp đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường về các lĩnh vực liên quan đến đào tạo theo quy định của pháp luật; tổ chức và đánh giá kết quả các hội nghị, hội thảo quốc tế; tiếp nhận các nguồn viện trợ (nếu có);
2.3. Tổ chức dịch thuật tài liệu, thư từ, phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tổ chức tại Trường khi có yêu cầu; dịch thuật các tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học của trường;
2.4. Chủ động tìm kiếm, duy trì mối quan hệ với đối tác quốc tế; tìm kiếm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có khả năng, uy tín trong lĩnh vực đào tạo và khoa học công nghệ, đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác;
2.5. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý các dự án hợp tác quốc tế;
2.6. Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, phòng Đào tạo trong việc lựa chọn đề xuất cử viên chức tham gia: Nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ thuật, các khóa đào tạo chuyên gia; thực tập, đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài và có kế hoạch phát huy sử dụng khi về trường.
 
3. Công tác thanh tra đào tạo
3.1. Giúp Hiệu trưởng có thông tin làm cơ sở để chỉ đạo và đánh giá được toàn diện về mức độ và hiệu quả chất lượng đào tạo của Trường;
3.2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành một số văn bản mới về công tác thanh tra phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới;
3.3. Thực hiện thanh tra, giám sát, kiểm tra đào tạo bao gồm các nội dung:
- Các quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi hết môn, thi tuyển, xét tuyển và công nhận tốt nghiệp.
- Hoạt động của các đơn vị liên quan đến công tác phục vụ đào tạo.
- Thanh tra, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế dạy, học của giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên để tham khảo và kịp thời uốn nắn một cách hợp lý.
- Thanh tra, giám sát, kiểm tra học đường: An ninh học đường; cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện dạy, học.
- Thanh tra, giám sát, kiểm tra thực hiện các chế độ liên quan đến học sinh, sinh viên: Mức thu học phí và lệ phí; miễn, giảm học phí; học bổng chính sách và học bổng khuyến khích học tập; nội trú và ngoại trú; xếp loại rèn luyện.
3.4. Là nơi tiếp nhận và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của học sinh, sinh viên, phụ huynh liên quan đến quá trình thi tuyển, xét tuyển, đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp.
 
4. Nhiệm vụ khác
4.1. Thường trực các Hội đồng Kiểm định chất lượng, Kỹ năng nghề, các Hội đồng chuyên môn khác (nếu có) theo chức năng nhiệm vụ của phòng.
4.2. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
4.3. Đề xuất trang bị, quản lý và sử dụng các phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động công tác của phòng; thực hiện báo cáo theo quy định.
4.4. Quản lý viên chức, người lao động theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 
III. Đội ngũ CB-VC
TT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Nguyễn Văn Trung Trưởng phòng 0984971127 nvtrung@dnbt.edu.vn
2 Đồng Thị Phương Duyên Cán sự
01229944555
dtpduyen@dnbt.edu.vn
3 Lê Thị Bích Kim Giáo viên 0972076861 ltbkim@dnbt.edu.vn
 
IV. Liên hệ:
Số điện thoại: 0252.3835084 (224)

 

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
96

Lượt truy cập:
3446772
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn