TT ĐÀO TẠO VÀ QUAN HỆ DN
TT Đảm bảo chất lượng và Quan hệ doanh nghiệp


I. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng:
1. Công tác kiểm định, đánh giá kỹ năng nghề;
2. Công tác thanh tra đào tạo;
3. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của xã hội;
4. Các hoạt động liên kết giữa Trường với doanh nghiệp và tổ chức khác để thực hiện nhiệm vụ đào tạo gắn liền với thực tiễn; nâng cao chất lượng đào tạo;
5. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.


II. Nhiệm vụ
1. Công tác kiểm định, đánh giá kỹ năng nghề
1.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đánh giá, tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hằng năm tại các đơn vị thuộc Trường và trong phạm vi toàn Trường;

1.2. Xây dựng các quy trình về đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng;
1.3. Giám sát các hoạt động đào tạo của Trường theo đúng quy định của pháp luật về kiểm định chất lượng;
1.4. Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy về đảm bảo chất lượng trong Trường, xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng đào tạo; thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Nhà nước và quốc tế;
1.5. Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định, tiến tới áp dụng các tiêu chí kiểm định của nước ngoài, chuẩn bị các điều kiện hội nhập quốc tế trong công tác kiểm định và đánh giá;
1.6. Tham mưu các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định theo quy định;
1.7. Thực hiện khảo sát ý kiến của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo của Trường; xử lý, phân tích dữ liệu thu được và đưa ra các đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo;
1.8. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng lộ trình công tác đảm bảo chất lượng, xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong toàn Trường;
1.9. Tổ chức tập huấn cho viên chức, người lao động trong Trường về công tác kiểm định chất lượng;
1.10. Tổ chức, triển khai các hội thảo, hội thi tay nghề, công tác đánh giá kỹ năng tay nghề đối với giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên.
2. Công tác thanh tra đào tạo
2.1. Giúp Hiệu trưởng có thông tin làm cơ sở để chỉ đạo và đánh giá được toàn diện về mức độ và hiệu quả chất lượng đào tạo của Trường;
2.2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành một số văn bản mới về công tác thanh tra phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới;
2.3. Thực hiện thanh tra, giám sát, kiểm tra đào tạo bao gồm các nội dung:
- Các quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi hết môn, tín chỉ môn, thi tuyển, xét tuyển và công nhận tốt nghiệp.
- Hoạt động của các đơn vị liên quan đến công tác phục vụ đào tạo.
- Thanh tra, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế dạy học của giảng viên, giáo viên và học tập học sinh, sinh viên để tham khảo và kịp thời uốn nắn một cách hợp lý.

2.4. Là nơi tiếp nhận và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của học sinh, sinh viên, phụ huynh liên quan đến quá trình thi tuyển, xét tuyển, đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp.
3. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn
3.1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển các loại hình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.
3.2. Tổ chức, quản lý và liên kết với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp để phát triển các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn nhằm phổ cập cho người lao động, các tổ chức kinh tế có nhu cầu và dạy nghề cho lao động nông thôn.
3.3. Tổ chức, quản lý và liên kết với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp để phát triển các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng cho học sinh, sinh viên, như: Kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng tin học, kỹ năng giao tiếp...để đáp ứng yêu cầu chuẩn đào tạo, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của Trường.

4. Công tác quan hệ doanh nghiệp; giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên; dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho các đối tượng lao động ngoài Trường; khảo sát, điều tra đối với doanh nghiệp và học sinh, sinh viên
4.1. Tổ chức, quản lý và liên kết với các doanh nghiệp để thực hiện đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp và hoạt động nghiên cứu ứng dụng theo đặt hàng của doanh nghiệp.
4.2. Là đầu mối quan hệ với các doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm cho học sinh, sinh viên và ký kết hợp tác đào tạo. Thực hiện công tác tư vấn, tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên đang học và đã tốt nghiệp ra trường; dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho các đối tượng lao động ngoài Trường; tổ chức các dịch vụ hỗ trợ.
4.3. Phối hợp với các khoa chuyên môn thuộc Trường tìm kiếm đơn vị thực tập cho học sinh, sinh viên.
4.4. Lập kế hoạch gắn kết hoạt động giữa Trường với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
4.5. Phối hợp các khoa điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội, đề xuất chương trình đào tạo cụ thể với từng nghề, cấp trình độ đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp.
4.6. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho học sinh, sinh viên giao lưu với doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp; tổ chức và tham gia các sự kiện tổ chức tìm kiếm việc làm hàng năm.
4.7. Thông tin thường xuyên cho học sinh, sinh viên về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và các yêu cầu tuyển dụng giúp học sinh, sinh viên có những bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khi ra trường.

5. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế
5.1. Xây dựng phương hướng, nội dung, kế hoạch phát triển, hợp tác với các tổ chức cơ sở đào tạo, quốc tế và quảng bá hình ảnh nhà trường theo định hướng chiến lược của nhà trường; theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường;
5.2. Phối hợp các đơn vị xây dựng các chương trình, dự án hợp tác, tổ chức ký kết các văn bản hợp tác, bản ghi nhớ, giao ước hợp tác quốc tế; làm thủ tục mời và tiếp đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường về các lĩnh vực liên quan đến đào tạo theo quy định của pháp luật; tổ chức và đánh giá kết quả các hội nghị, hội thảo quốc tế; tiếp nhận các nguồn viện trợ (nếu có);
5.3. Tổ chức dịch thuật tài liệu, thư từ, phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tổ chức tại Trường khi có yêu cầu; dịch thuật các tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học của Trường;
5.4. Chủ động tìm kiếm, duy trì mối quan hệ với đối tác quốc tế; tìm kiếm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có khả năng, uy tín trong lĩnh vực đào tạo và khoa học công nghệ, đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác;
5.5. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý các dự án hợp tác quốc tế;
5.6. Phối hợp với phòng Tổ chức-Tổng hợp, phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan lựa chọn đề xuất cử viên chức tham gia: Nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ thuật, các khóa đào tạo chuyên gia; thực tập, đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài và có kế hoạch phát huy sử dụng khi về Trường.
6. Nhiệm vụ khác
6.1. Thường trực các Hội đồng Kiểm định chất lượng, Kỹ năng nghề, các Hội đồng chuyên môn khác (nếu có) theo chức năng nhiệm vụ của phòng.
6.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và công tác phát sinh trong quá trình hoạt động.
6.3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: Nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc được Trường giao quản lý.
6.4. Quản lý viên chức, người lao động theo phân cấp của Hiệu trưởng.
6.5. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê thuộc nhiệm vụ được giao theo quy định.
6.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. Đội ngũ CB-VC

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Trung

Trưởng phòng

0984971127

nvtrung@dnbt.edu.vn

2

Đồng Thị Phương Duyên

Cán sự

01229944555

dtpduyen@dnbt.edu.vn

3

Võ Thị Thuận

Chuyên viên

0909310712

vtthuan@dnbt.edu.vn

4

Nguyễn Thị Phương Thoa

Giáo viên

01665670620

ntpthoa@dnbt.edu.vn

 

IV. Liên hệ:

Số điện thoại: 0252.3835084 (135) - 0252.3835565

Email: dt-qhdn@dnbt.edu.vn

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
76

Lượt truy cập:
4511842
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn