DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI - EMAIL TRƯỜNG

 STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN

0252.3835084

0252.3835086

info@dnbt.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 01

Trần Thị Kim Chung

Phó Hiệu trưởng phụ trách

0252.3939338

ttkchung@dnbt.edu.vn

02

Nguyễn Hữu Ích

Phó hiệu trưởng

0252.3835226

nhich@dnbt.edu.vn

PHÒNG TỔ CHỨC-TỔNG HỢP

0252.3939045

0252.3835084

(113)

tcth@dnbt.edu.vn

03

Trương Quốc Tuấn

Trưởng phòng

0919408358

tqtuan@dnbt.edu.vn

04

Lê Thị Nhung

Chuyên viên

0937696269

ltnhung@dnbt.edu.vn

05

Lê Thị Như Ý

Chuyên viên

0944388883

ltny@dnbt.edu.vn

06

Lê Thị Bích Kim

Giáo viên

0937936942

ltbkim@dnbt.edu.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

0252.3835324

0252.3835084

HC-QT: 444

Văn thư: 117

Thư viện: 165

hcqt@dnbt.edu.vn

07

Võ Minh Hoàng

Trưởng phòng

0833172179

vmhoang@dnbt.edu.vn

08

Lương Thị Mười

Phó Trưởng phòng

0987602167

ltmuoi@dnbt.edu.vn

09

Trần Văn Châu

Chuyên viên

0918591644

tvchau@dnbt.edu.vn

10

Hà Bảo Quốc

Chuyên viên

0977956767

hbquoc@dnbt.edu.vn

11

Nguyễn Thị Kim Kha

Cán sự

0944326675

ntkkha@dnbt.edu.vn

12

Ngô Thị Mỹ Dung

Cán sự

0358345669

ntmdung@dnbt.edu.vn

13

Ngô Minh Thuận

Lái xe

0945777069

nmthuan@dnbt.edu.vn

14

Dương Thị Tự

Tổ trưởng Tạp vụ

0387032085

dttu@dnbt.edu.vn

15

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tạp vụ

0335237087

ntttien@dnbt.edu.vn

16

Lê Thị Hương

Tạp vụ

0355436279

lthuong@dnbt.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

0252.3835323

0252.3835084

(112)

dt@dnbt.edu.vn

17

Nguyễn Văn Trung

Trưởng phòng

0984971127

nvtrung@dnbt.edu.vn

18

Trương Sanh Trung

Chuyên viên

0982244404

tstrung@dnbt.edu.vn

19

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Chuyên viên

0377449928

ntnthuy@dnbt.edu.vn

20

Nguyễn Thị Phương Thoa

Giáo viên

0365670620

ntpthoa@dnbt.edu.vn

21

Châu Thị Bảo Yến

Cán sự

0944746346

ctbyen@dnbt.edu.vn

22

Đồng Thị Phương Duyên

Cán sự

0779944555

dtpduyen@dnbt.edu.vn

PHÒNG TÀI VỤ

0252.3835322

0252.3835084

(229)

khtc@dnbt.edu.vn

23

Cao Thị Thu Huyên

Trưởng phòng

0983885494

ctthuyen@dnbt.edu.vn

24

Võ Quang Anh

Chuyên viên

0946617618

vqanh@dnbt.edu.vn

25

Mai Thị Vân Anh

Chuyên viên

0911666568

mtvanh@dnbt.edu.vn

26

Lâm Nguyên Hạnh

Chuyên viên

0902432235

lnhanh@dnbt.edu.vn

PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV

0252.3835084

(228)

cthssv@dnbt.edu.vn

27

Trần Thị Thu Nga

Trưởng phòng

0933000578 

tttnga@dnbt.edu.vn 

28

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng

0975242419

ntnbich@dnbt.edu.vn

29

Nguyễn Thị Kim Loan

Chuyên viên

0905636761

ntkloan@dnbt.edu.vn

30

Võ Hồng Quân

Chuyên viên

0349858275

vhquan@dnbt.edu.vn

BAN QUẢN LÝ KTX VÀ BẢO VỆ

0252.3939129

0252.3835084

Bảo vệ: 118

KTX: 116

qlktx-bv@dnbt.edu.vn

31

Nguyễn Xuân Thủy

Trưởng ban

0919011680

nxthuy@dnbt.edu.vn

32

Võ Thị Thuận

Chuyên viên

0909310712

vtthuan@dnbt.edu.vn

33

Đặng Thị Xuân Diệu

Cán sự

0334331909

dtxdieu@dnbt.edu.vn

34

Trần Trí Hương

Bảo vệ

0917828867

tthuong@dnbt.edu.vn

35

Lê Văn Tâm

Bảo vệ

0784972020

lvtam@dnbt.edu.vn

36

Trần Văn Tiến

Bảo vệ

0353911200

tvtien@dnbt.edu.vn

37

Trần Văn Lục

Bảo vệ

0916818237

tvluc@dnbt.edu.vn

38

Võ Thị Minh Hiệp

Tạp vụ

0342856710

ttmhiep@dnbt.edu.vn

KHOA KỸ THUẬT

0252.3835084

(336)

kth@dnbt.edu.vn

39

Nguyễn Quốc Thái

Trưởng khoa

0903811213

nqthai@dnbt.edu.vn

40

Bùi Lê Cường Quốc

Phó trưởng khoa

0908472984

blcquoc@dnbt.edu.vn

41

Trần Minh Tuấn

Phó trưởng khoa

0919528147

tmtuan@dnbt.edu.vn

42

Trần Ngọc Minh

Tổ trưởng tổ bộ môn

0908265314

tnminh@dnbt.edu.vn

43

Nguyễn Thị Bích Liên

Giáo vụ

0974530561

ntblien@dnbt.edu.vn

44

Phạm Văn Thật

Chuyên viên

0362808205

pvthat@dnbt.edu.vn

45

Võ Văn Trà

Giáo viên

0914496403

vvtra@dnbt.edu.vn

46

Lê Vĩnh Phúc

Giáo viên

0949476316

lvphuc@dnbt.edu.vn

47

Nguyễn Thị Thanh Kiều

Giáo viên

0989424703

nttkieu@dnbt.edu.vn

48

Phạm Trường Biển

Giáo viên

0984971119

ptbien@dnbt.edu.vn

49

Nguyễn Khánh An

Giáo viên

0909479330

nkan@dnbt.edu.vn

50

Thái Duy Tuấn

Giáo viên

0909971920

tdtuan@dnbt.edu.vn

51

Lê Anh Sol

Giảng viên

0946335984

lasol@dnbt.edu.vn

52

Ngô Mai Huân

Giảng viên

0907034565 

nmhuan@dnbt.edu.vn

53

Bá Trung Luân

Giảng viên

0902595778

btluan@dnbt.edu.vn

54

Nguyễn Văn Tạo

Giáo viên

0919442921

nvtao@dnbt.edu.vn

55

Nguyễn Văn Quang

Giáo viên

0933600878

nvquang@dnbt.edu.vn

56

Dương Hoàng Phong

Giáo viên

0907563174

dhphong@dnbt.edu.vn

57

Trần Văn Sơn

Giáo viên

0984039058

tvson@dnbt.edu.vn

58

Bùi Văn Chiến

Giáo viên

0908395838

bvchien@dnbt.edu.vn

59

Lê Hoài Bảo

Giáo viên

0923036043

lhbao@dnbt.edu.vn

60

Hoàng Ngọc Phương

Giáo viên

0777105479

hnphuong@dnbt.edu.vn

61

Nguyễn Huy Vũ

Giáo viên

0942152679

nhvu@dnbt.edu.vn

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CƠ BẢN

0252.3835084

(334)

cntt@dnbt.edu.vn

62

Nguyễn Vũ Giang Hà

Trưởng khoa

0919008275

nvgha@dnbt.edu.vn

63

Thế Thị Lan Anh

Giáo vụ

0383114459

ttlanh@dnbt.edu.vn

64

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

0919526290

ntdung@dnbt.edu.vn

65

Bùi Xuân Hoàng

Giáo viên

0918610909

bxhoang@dnbt.edu.vn

66

Đoàn Thị Hương Giang

Giáo viên

0919987155

dthgiang@dnbt.edu.vn

67

Nguyễn Thị Thanh Thiện

Giáo viên

0834768357

nttthien@dnbt.edu.vn

68

Phạm Kim Ngân

Giáo viên

0987199161

pkngan@dnbt.edu.vn

69

Đoàn Khắc Vương

Giảng viên

0933776696

dkvuong@dnbt.edu.vn

70

Trần Văn Tỵ

Giáo viên

0946498909

tvty@dnbt.edu.vn

71

Nguyễn Thị Kim Phượng

Giáo viên

0945266238

ntkphuong@dnbt.edu.vn

72

Nguyễn Hải Minh

Giáo viên

0988293155

nhminh@dnbt.edu.vn

73

Lê Phan Nguyên Sinh

Giáo viên

0944966922

lpnsinh@dnbt.edu.vn

KHOA DU LỊCH - DỊCH VỤ

0252.3835084

(225, 227)

dldv@dnbt.edu.vn

74

Nguyễn Hoàng Chiến

Trưởng khoa

0918795354

nhchien@dnbt.edu.vn

75

Nguyễn Thị Lê

Phó Trưởng khoa

0989218341

ntle@dnbt.edu.vn

76

Lâm Hải Ngọc Quyên

Giảng viên

0918022767

lhnquyen@dnbt.edu.vn

77

Liêu Thị Hiệp

Giáo vụ

0373003726

lthiep@dnbt.edu.vn

78

Huỳnh Thị Thủy Phương

Giáo viên

0933838997

httphuong@dnbt.edu.vn

79

Lê Uyên Quyên

Giáo viên

0933661210

luquyen@dnbt.edu.vn

80

Lê Thị Trung Hiếu

Giáo viên

0844728866

ltthieu@dnbt.edu.vn

81

Võ Khắc Thành Trung

Giáo viên

0932723036

vkttrung@dnbt.edu.vn

82

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên

0977262649

nthanh@dnbt.edu.vn

83

Huỳnh Thị Kim Thi

Giáo viên

0989171516

htkthi@dnbt.edu.vn

84

Trương Nguyễn Anh Thư

Giáo viên

0942050509

tnathu@dnbt.edu.vn

85

Hồ Nguyễn Tiểu My

Giảng viên

0907706928

hntmy@dnbt.edu.vn

86

Nguyễn Quang Đương

Giáo viên

0919030377

nqduong@dnbt.edu.vn

87

Nguyễn Thị Phường

Giáo viên

0988858276

ntphuong@dnbt.edu.vn

88

Mai Thị Kim Trâm

Giảng viên

0979454642

mtktram@dnbt.edu.vn

ĐOÀN THANH NIÊN

0252.3835084

(129)

dtn@dnbt.edu.vn

89

Đoàn Khắc Vương

Bí thư

0933776696

dkvuong@dnbt.edu.vn

90

Lê Uyên Quyên

Phó Bí thư

0933661210

luquyen@dnbt.edu.vn

91

Phạm Văn Thật

Phó Bí thư

0362808205

pvthat@dnbt.edu.vn

 


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
215

Lượt truy cập:
6460321
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn